در اضافه کار ثبت نام کنید، پروژه تعریف کنید، پروژه بگیرید و درآمد اضافه کاری های خود را تضمین کنید.

-

ارسال پیشنهاد

پیشنهاد خود را ارسال کنید

مراحل کار برای فریلنسر

انجام پروژه

بعد از انتخاب پیشنهاد شما، پروژه را انجام دهید

-

تحویل پروژه

پروژه را تحویل دهید تا کارفرما پرداخت امن را آزاد کند

-

ثبت پروژه

پروژه خود را در سایت ثبت کنید

مراحل کار برای کارفرما

بررسی پیشنهادات

افراد متخصص پیشنهاد و قیمت خود را برای شما ارسال خواهند کرد

-

دریافت پروژه

پروژه را تحویل بگیرید و فقط در صورت رضایت مبلغ را آزاد کنید

-

ارسال پیشنهاد

پیشنهاد خود را ارسال کنید

مراحل کار برای فریلنسر

انجام پروژه

بعد از انتخاب پیشنهاد شما، پروژه را انجام دهید

-

تحویل پروژه

پروژه را تحویل دهید تا کارفرما پرداخت امن را آزاد کند

-

ثبت پروژه

پروژه خود را در سایت ثبت کنید

مراحل کار برای کارفرما

بررسی پیشنهادات

افراد متخصص پیشنهاد و قیمت خود را برای شما ارسال خواهند کرد

-

دریافت پروژه

پروژه را تحویل بگیرید و فقط در صورت رضایت مبلغ را آزاد کنید

پروژه هایی که در اضافه کار انجام می شوند

مشاهده بیشتر

پروژه های انجام شده

    مشاهده بیشتر